Thailand Week 2018 ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย

เป็นงานจัดแสดงสินค้าที่เน้นรูปแบบกิจกรรมในลักษณะของการจับคู่เจรจาธุรกิจ (B2B) เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แสวงหาคู่ค้าอินเดียเพื่อนำเข้าสินค้าไทยสู่เมืองมุมไบ ตลอดจนกระจายสู่พื้นที่ใกล้เคียงต่อไป 


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

Visitors: 12,685