วีซ่าอินเดีย

แบบฟอร์มวีซ่าอินเดีย

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอินเดีย

1.สำเนาพาสปอร์ต

2.ไฟล์รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิิ้ว (พื้นหลังต้องเป็นสีขาว ใบหน้าต้องเห็นชัด ห้ามถ่ายจากโทรศัพท์หรือ PASSPORT)

3.ในกรณีที่เคยไปประเทศอินเดีย กรุณาแนบสำเนาวีซ่าเล่มเก่ามาด้วย

**สำหรับท่านใดที่ต้องการยื่นวีซ่าธุรกิจ**

กรุณาแนบไฟล์นามบัตร (NAME CARD) มาด้วยคะ 

*สามารถส่งมาได้ที่ mjtravel@hotmail.com* หรือติดต่อ 02-870-0096 ถึง 7 

 


Visitors: 12,685