วีซ่าจีน

แบบฟอร์มวีซ่าจีน

กรุณากรอกแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าจีน

1.สำเนาพาสปอร์ต

2.สำเนาวีซ่าจีนเล่มเก่า

3.รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว (ห้ามใส่เสื้อขาวถ่ายรูป และต้องเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง) 2 ใบ

4.พาสปอร์ตเล่มจริง

*สามารถส่งมาได้ที่ mjtravel@hotmail.com* หรือติดต่อ 02-870-0096 ถึง 7 


Visitors: 12,684