วีซ่าอเมริกา

แบบฟอร์มวีซ่าอเมริกา

กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าอเมริกา

1.ไฟล์รูปถ่ายวีซ่า ( 5x5 เซนติเมตร ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) 1รูป

2.สำเนาพาสปอร์ต

3.กรณีมีวีซ่าอเมริกาเล่มเก่าให้แนบมาด้วย

*สามารถส่งมาได้ที่ mjtravel@hotmail.com* หรือติดต่อ 02-870-0096 ถึง 7 


Visitors: 12,685